Namen Združenja KUDUS je povezati vse zainteresirane prave osebe, ki izvajajo kulturne programe v javnem interesu, s ciljem medsebojnega sodelovanja, uveljavljanja in zaščite njihovih interesov ter izmenjave dobrih praks.

Združenje uresničuje svoj namen in cilje z naslednjimi nalogami:

  •  organizira strokovno izobraževanje članov v obliki posvetov, seminarjev, tečajev in strokovnih ekskurzij,
  • spremlja, poučuje, obravnava kulturno politiko, zakonodajo, in strokovna vprašanja ter oblikuje mnenja, stališča in predloge o omenjenih temah,
  •  zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti združenja v skladu z veljavno zakonodajo,
  • sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti pri razreševanju strokovnih vprašanj ter daje pobude za sprejem ustrezne zakonodaje na področju kulture,
  • usklajuje programe na različnih kulturnih področjih (gledališče, koncerti, ples, galerijska dejavnost, izobraževanje, založništvo…),
  • objavlja informacije o svojem delu in strokovne prispevke v sredstvih javnega obveščanja in na spletu,
  • organizira srečanja s podobnimi društvi in združenji iz tujine ter strokovnjaki s tega področja
  • organizira srečanja članstva,
  •  zastopa skupne interese članov združenja.

Nacionalni pomen Združenja KUDUS na področju kulture najbolje ilustrirajo statistike, ki kažejo da člani združenja letno organizirajo več kot 10.000 kulturnih dogodkov, ki se jih udeleži več kot 1.500.000 obiskovalcev.